Advokáti Hradec Králové

Informační memorandum

Advokáti JUDr. Dalibor Kalcso a Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová vykonávající advokacii ve sdružení s názvem Advokátní kancelář Kalcso & Kropáčová Kalcsová (dále jen „Advokátní kancelář“) tímto deklarují, že osobní údaje subjektů údajů, tj. zejména klientů, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání a jiných fyzických osob (dále jen „subjekt údajů“) Advokátní kancelář zpracovává, zabezpečuje a uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy vyhlášenými ve Sbírce zákonů České republiky formou zákonů, vyhlášek, nařízením vlády a dále v souvislosti s přistoupením ČR do EU i komunitárním právem, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”). Současně dle čl. 13 GDPR podává tímto následující informace ohledně zpracování a ochrany osobních údajů:

1. Totožnost a kontaktní údaje správce a zástupce správce osobních údajů (dále jen „OÚ“):

 • JUDr. Dalibor Kalcso, správce OÚ, tel. 495 212 035, IČ: 66212162
 • email: sekretariat@kalcso-advokati.cz, adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
 • Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová, zástupce správce OÚ, tel. 724 583 303
 • email: blanka.kropacova@kalcso-advokati.cz, adresa Resslova 956/13, 500 02 HK

2. Právní základ pro zpracování OÚ a účely zpracování

 • smlouva o poskytování právních služeb (nemusí být uzavřena v písemné podobě)- účelem je plnění povinností ze smlouvy o poskytování právních služeb a výkon právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie
 • pracovní smlouva, DPP, DPČ – účelem plnění povinností vyplývajících ze smluv se zaměstnanci a ze zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti
 • souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním svých OÚ- účelem je zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání v rámci výběrového řízení

3. Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní úřady a orgány, PČR)
 • Poskytovatelé údržby informačních systémů užívaných v AK
 • Subjekt vedoucí účetnictví AK
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů subjektu údajů

4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněných smluv či po dobu trvání uděleného souhlasu a po jejich skončení/uplynutí je s nimi nakládáno dle příslušné právní úpravy v platném znění, zejm. v případě klienta dle zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

5. Práva subjektu údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • Právo na opravu umožňuje subjektu údajů žádat, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
 • Subjekt údajů má dále právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, dochází-li ke zpracování OÚ na základě uděleného souhlasu s jejich zpracováním.
 • V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytování osobních údajů klientem a zaměstnanci je povinností subjektu údajů, která vyplývá z výše zmíněných smluv a dohod.
 • Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Kontakt

Kontaktujte nás. Posoudíme Vaši záležitost, domluvíme si podmínky konkrétní spolupráce a navrhneme Vám řešení Vaší záležitosti.

Kontaktovat nás můžete na:

sekretariat@kalcso-advokati.cz

ID datové schránky JUDr. Dalibora Kalcso: r27arfk
ID datové schránky Mgr. Blanky Kropáčové Kalcsové: awng5g2

+420 495 212 035

Advokáti Hradec Králové

Resslova 956/13,
500 02 Hradec Králové

Zobrazit na mapě »

Kontaktní formulář:

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace Rozumím