Advokáti Hradec Králové

Advokátní kancelář

Kvalitní právní služby poskytujeme již od roku 1992. Každý klient je pro nás důležitý. Jde nám především o právo. Jsme profesionálové. Naší doménou jsou občanské, rodinné a obchodní právo, včetně práva korporátního, veřejné zakázky a smluvní podmínky FIDIC, dotační řízení, pracovní právo a vymáhání dlužných pohledávek, především televizních poplatků. Věnujeme se rovněž problematice ochrany průmyslového a duševního vlastnictví. Zastupujeme klienty před soudy a správními úřady či orgány. Poskytujeme právní pomoc také v trestním právu. Pečlivě sledujeme veškeré legislativní dění a neustále se vzděláváme. Hovoříme anglicky a německy.

Motto: „Lékař léčí tělo jednotlivce, právník duši celé společnosti.“ Klientům pomáháme předcházet problémům, které mohou z různých životních situací nastat, anebo je s nimi řešíme, pokud již nastaly. Umíme říct „NE“ tam, kde by zdlouhavý soudní spor klientovi nic nepřinesl. Jde nám vždy o to, abychom ku prospěchu klienta odvedli právně i lidsky čistou a kvalitní práci, na kterou budeme pyšní.

Náš tým

Náše specializace

Občanské a rodinné právo

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech občanského práva. Zejména se zaměřujeme na:

 • Závazky

  Obecné i jednotlivé konkrétní smluvní typy a nepojmenované smlouvy, včetně vyřizování reklamací, náhrady škody/újmy a uplatňování dalších nároků ze smluv. Nejčastěji sepisujeme či revidujeme smlouvy kupní, darovací, nájemní, pachtovní, zástavní, smlouvy o dílo, smlouvy o společnosti, o obchodním zastoupení, příkazní smlouvy či licenční smlouvy, IT smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí a další.

 • Věcná práva

  Především se jedná o agendu související s vlastnictvím a spoluvlastnictvím, včetně sporů ohledně jejich vypořádání aj.

 • Věcná práva k věcem cizím

  Zejména řešíme otázky týkající se zástavního práva, práva stavby a věcných břemen- služebností.

 • Právo spolků

  Zařizujeme pro klienty založení a vznik či zrušení a likvidaci spolku, připravujeme či revidujeme jeho stanovy, připravujeme či moderujeme jeho valné hromady a poskytujeme poradenství ve všech dalších otázkách souvisejících s problematikou spolků.

 • Dědické právo

  Především se zabýváme problematikou dědictví a sporů s ním souvisejících.

 • Rodinné právo

  Zejména sepisujme předmanželské smlouvy a poskytujeme právní poradenství včetně právního zastoupení při rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů (tzv. SJM), ve sporech týkajících se výživného, svěření dítěte do výchovy a péče, práva styku a jeho úpravy apod.

Obchodní právo a corporate compliance

Obchodní právo je dalším stěžejním právním odvětvím, kterému se primárně věnujeme. Především se zaměřujeme na:

 • Korporátní právo

  Zejména řešíme veškeré otázky týkající se společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, jejich orgánů, společníků či akcionářů, a to od založení a vzniku, přes zajištění, svolání a vedení valných hromad, dispozici s obchodním podílem nebo akciemi, squeeze- out či sell- out, přeměny obchodních korporací (společností), až po zrušení a likvidaci obchodní korporace. Tytéž služby samozřejmě poskytujeme i v souvislosti s jinými právnickými společnostmi jako jsou veřejná obchodní a/nebo komanditní společnost či družstvo. Současně se zaměřujeme na problematiku koncernového práva a ovládacích vztahů.

 • Corporate compliance

  Vypracováváme či revidujeme tzv. compliance programy, tedy závazná pravidla a opatření, jejichž cílem je vytvoření funkčního systému, který je závazný pro danou  právnickou osobu, členy jejích orgánů a její zaměstnance, a to za účelem předcházení případné civilněprávní, správní či trestní odpovědnosti této právnické osoby.

 • Obchodní závazkové vztahy

  Poskytujeme kompletní právní služby v této oblasti.

 • Směnky

  Právní služby související s problematikou směnek a sporů z nich.

Vymáhání pohledávek

V oblasti vymáhání pohledávek poskytujeme komplexní služby jak v případě hromadného vymáhání pohledávek, tak i individuálního vymáhání pohledávek jednotlivců, exekucí a insolvence:

 • Předsoudní fáze a nalézací řízení

  Výzva k zaplacení dluhu, sepis žaloby či návrhu na vydání platebního či elektronického platebního rozkazu, zastupování v řízení před soudy či jinými orgány a/nebo úřady v souvislosti s vymáhanou pohledávkou, přihláška pohledávky do dědického řízení aj.

 • Exekuce

  Zejména sepis návrhu na nařízení či zastavení exekuce, spolupráce s kvalitními exekutorskými úřady a další.

 • Insolvence

  Nejčastěji zpracování přihlášky do insolvenčního řízení, vypracování návrhu na oddlužení aj.

Zpracování osobních údajů (GDPR)

Zabýváme se právní problematikou zpracování osobních údajů a jejich ochrany. Vypracujeme pro vás:

 • Audity a posouzení

  Zpracování či revize auditů zpracování osobních údajů či posouzení vlivů na ochranu osobních údajů.

 • Záznamy o činnostech zpracování

  Zpracování či revize záznamů o činnostech zpracování dle GDPR a platných právních předpisů ČR.

 • Opatření

  Vypracování návrhů opatření a směrnic ke zpracování osobních údajů v souladu s GDPR a platnou legislativou ČR.

 • ÚOOÚ

  Zastupování před Úřadem na ochranu osobních údajů.

 • Ostatní

  Vypracování či kontrola smluvní dokumentace týkající se zpracování osobních údajů, vypracování souhlasů se zpracováním osobních údajů, informační memoranda, školení.

Veřejné zakázky a dotace, hospodářská soutěž, stavebnictví

Nabízíme komplexní služby související s vypsáním veřejné zakázky nebo účastí v zadávacích a koncesních řízeních. Máme bohaté zkušenosti s přípravou nabídek a podávání námitek v řízeních o veřejných zakázkách. Specializujeme se zejména na oblast stavebnictví, kde poskytujeme komplexní služby související s výstavbou.

 • Řízení o zadávání veřejných zakázek

  Nabízíme právní služby jak pro zadavatele veřejných zakázek, tak i pro dodavatele a uchazeče o veřejnou zakázku, včetně podání či právního posouzení námitek, návrhů a podnětů, zadávacích podmínek či smluv, a to jak dle stávajícího zákona o veřejných zakázkách, tak i dle předchozí právní úpravy.

 • FIDIC

  Naši advokáti a koncipienti jsou proškoleni na smluvní podmínky FIDIC v Česku i zahraničí.

 • Dotace

  Zajišťujeme administraci dotačních programů i vyřizování žádostí o poskytnutí dotací.

 • ÚHOS

  Poskytujeme právní poradenství včetně zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či týkající se uzavírání zakázaných dohod a zneužití dominantního postavení na trhu.

Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví a ostatní právní oblasti

Zabýváme se rovněž problematikou průmyslového a duševního vlastnictví. Právní služby dále poskytujeme i v následujících právních oblastech:

 • Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví

  Zaměřujeme se zejména na problematiku autorských práv a ochranných známek, patentů a užitných vzorů.

 • Lidská práva

  Provádíme posouzení věci a případné vypracování stížnosti k Soudu pro lidská práva ve Štrasburku, včetně zastupování v řízení před Soudem pro lidská práva.

 • Správní právo

  Zajišťujeme zastupování před správními úřady a orgány či před správními soudy, popř. jinými orgány veřejné moci.

 • Pracovní právo

  Poskytujeme právní služby související s veškerouá pracovněprávní problematikou a to jak z pohledu zaměstnavatele, tak i zaměstnancea.

 • Trestní právo

  Především poskytujeme právní pomoc zastupování poškozenému ve všech fázích trestního řízení.

 • Provádíme advokátní úschovu

Advokáti Hradec Králové

Kariéra

ADVOKÁT/ADVOKÁTKA, PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA

Chceme našim klientům poskytovat co nejkvalitnější služby, proto uvítáme další spolupracovníky zejména se specializací na veřejné zakázky, stavební právo a FIDIC, dotace, korporátní a pracovní právo. Znalost AJ výhodou. Nabízíme nadstandardní pracovní zázemí, využití AJ v praxi, přátelskou a pohodovou atmosféru, řadu benefitů včetně sportovního vyžití a samozřejmě adekvátní finanční ohodnocení, včetně možnosti dalšího sebevzdělávání a prohlubování kvalifikace. Máte-li zájem stát se naším kolegou či naší kolegyní, kontaktujte nás na e-mailu sekretariat@kalcso-advokati.cz, zašlete nám svůj životopis s dosaženou praxí a my se s Vámi rádi seznámíme.

Kontakt

Kontaktujte nás. Posoudíme Vaši záležitost, domluvíme si podmínky konkrétní spolupráce a navrhneme Vám řešení Vaší záležitosti.

Kontaktovat nás můžete na:

sekretariat@kalcso-advokati.cz

ID datové schránky JUDr. Dalibora Kalcso: r27arfk
ID datové schránky Mgr. Blanky Kropáčové Kalcsové: awng5g2

+420 495 212 035

Advokáti Hradec Králové

Resslova 956/13,
500 02 Hradec Králové

Zobrazit na mapě »

Kontaktní formulář: